ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ ISO/IEC 17025:2017

ขอแสดงความยินดีกับ
บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
ISO/IEC 17025:2005 สู่ ISO/IEC 17025:2017
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
เมื่อวันที่  6  January  2020