ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ยูไนเต็ด อินสทรูเมนท์ แอนด์ เมโทรโลยี จำกัด

  ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ยูไนเต็ด อินสทรูเมนท์ แอนด์ เมโทรโลยี จำกัด Scope : อุณหภูมิ , ความชื้น , แรงดัน

ประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์

วิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ที่ได้รับเกียรติไปเป็นวิทยากรพิเศษ อบรมหลักสูตร ​ ISO/IEC 17025:2017​ Requirements ให้กับน้องๆ​ นักศึกษา​ สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ประชาสัมพันธ์

ISO/IEC 17025:2017 บริการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) และ บริการตรวจติดตามภายใน (Internal audit)

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (จังหวัดพิษณุโลก) ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service 2. องค์การเภสัชกรรม : Pre-audit  ISO/IEC 17025:2017

ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management – กรมประมง จ.ระยอง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management (การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสําหรับห้องปฏิบัติการ) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณโลหะในน้ำทะเล/สัตว์น้ำและห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยอง (กรมประมง จ.ระยอง)

บริการของ TQC (Thailand)

ที่ปรึกษาจัดทำระบบ
(Consulting Project)

ตรวจติดตามภายใน
(Internal Audit)

การจัดทำระบบเอกสาร
(Setup Document)

ฝึกอบรมภายในองค์กร
(In-house Training)

ตรวจประเมินเบื้องต้น
(Pre-Assessment)

ฝึกอบรมภายนอกองค์กร
(Public Training)

มาตรฐานสากล

IATF 16949:2016

(มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)

ISO/IEC 17025:2017

(มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ)

ISO 9001:2015

(มาตฐานระบบบริหารคุณภาพ)

ISO 14001:2015

(มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ISO 45001:2018

(มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

Integrated Management System

(มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ)

Productivity and Quality Improvement

(การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ)