เลื่อนการอบรมไปช่วง เดือน มิ.ย. – ก.ค. 63 – Public Training : ISO/IEC 17025:2017 Risk management and Decision rule with Workshop

Public Training : วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  

โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

หลักสูตร :  ISO/IEC 17025:2017 Risk management and Decision rule with Workshop

การจัดการความเสี่ยงและเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้อง-ภาคปฏิบัติ

ราคาท่านละ 4,800 บาท

โดยวิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต

สามารถดูรายละเอียดการอบรมจาก Link ด้านล่างได้เลยค่ะ 

รายละเอียดอบรม 17025 Risk & Decision rule_8.5.63.

 

.