โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management – กรมประมง จ.ระยอง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณโลหะในน้ำทะเล/สัตว์น้ำและห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยอง (กรมประมง จ.ระยอง)
วันที่ 26 February 2019
โดยวิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต

 

เครดิตข่าวจาก กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1247/49391