ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ยูไนเต็ด อินสทรูเมนท์ แอนด์ เมโทรโลยี จำกัด

 

ขอแสดงความยินดีกับ
บริษัท ยูไนเต็ด อินสทรูเมนท์ แอนด์ เมโทรโลยี จำกัด
Scope : อุณหภูมิ , ความชื้น , แรงดัน , pH , Conduct , สัญญาณไฟฟ้า
ที่ผ่านการตรวจรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2017
(มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ)
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563