• ISO 45001:2018

 

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร (Course Outline In-house Training)
มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001:2018NO Course Day Download
1

ISO 45001:2018 Understanding of Requirement  NEW
ข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐาน
ISO 45001:2018

1 รายละเอียดหลักสูตร
2 ISO 45001:2018 Requirements and Implementation  NEW
การประยุกต์ใช้ข้อกำาหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ISO 45001:2018


2 รายละเอียดหลักสูตร
3 ISO 45001:2018 Risk Assessment
การประเมินินความเสี่ยงระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 45001:2018

 1 รายละเอียดหลักสูตร
4

ISO 45001:2018 Internal Auditing Technique    NEW
for Auditor
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมาตรฐาน
ISO 45001:2018

1 รายละเอียดหลักสูตร