• ISO 45001:2018

 

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร (Course Outline In-house Training)
มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001:2018NO Course Day Download
1

ISO 45001:2018 Understanding of Requirement  NEW
ข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐาน
ISO 45001:2018

1 รายละเอียดหลักสูตร
2

ISO 45001:2018 Internal Auditing Technique    NEW
for Auditor
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมาตรฐาน
ISO 45001:2018

1 รายละเอียดหลักสูตร