• IATF 16949:2016

 รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร  (Course Outline In-house Training)
มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 


NO

Course Day Download
1

IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement         New
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

1 รายละเอียดหลักสูตร
2

Role and Responsibility of Top Management for ISO 9001:2015  NEW
and IATF 16949:2016
บทบาท หน้าที่ ของผู้บริหารระดับสูง สำหรับมาตรฐาน
ISO 9001:2015 และ IATF16949:2016

1 รายละเอียดหลักสูตร
3

ISO 9001:2015&IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

 2 รายละเอียดหลักสูตร
4

IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor    New 
(Include Second – Party Auditor)
การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่ (รวมผู้ตรวจติดตามระดับ 2)

 1 รายละเอียดหลักสูตร
5

IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit   NEW
Technique with Workshop
เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ 2
ของมาตรฐาน IATF 16949:2016

2 รายละเอียดหลักสูตร
6

ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Risk and Opportunities  NEW
การประเมินความเสี่ยงและโอกาสสำหรับมาตรฐาน ISO 9001 & IATF 16949

1 รายละเอียดหลักสูตร
7 Document Control Technique   NEW
เทคนิคการควบคุมระบบเอกสาร

1 รายละเอียดหลักสูตร
8

Quality Awareness for IATF 16949:2016   NEW
ความตระหนักด้านคุณภาพสำหรับมาตรฐานยานยนต์ IATF 16949:2016

 1 รายละเอียดหลักสูตร
9

ISO/TS 16949:2009 Manufacturing Process Audit and    
Product Audit Technique
การตรวจประเมินกระบวนการผลิตและตรวจประเมินผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์
ISO/TS 16949:2009

 1 รายละเอียดหลักสูตร
10

Document and Record Control for IATF 16949:2016   NEW
เทคนิคการควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับมาตรฐานยานยนต์

1 รายละเอียดหลักสูตร