• ISO/IEC 17025:2005

 รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร(Course Outline In-house Training)
มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2005

NO Course Day Download
1

ISO/IEC 17025:2005 Understanding of Requirement
ข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ISO/IEC 17025:2005

 1  รายละเอียดหลักสูตร
2

ISO/IEC 17025:2005 Understanding and Implementation
ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ 
ISO/IEC 17025:2005

 2  รายละเอียดหลักสูตร
3

ISO/IEC 17025:2005 Document Quality System Writing Technique
เทคนิคการจัดทำระบบเอกสารสำหรับห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025:2005

1 รายละเอียดหลักสูตร
4

ISO/IEC 17025:2005 Internal Auditing Technique for Auditor
เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับผู้ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ISO/IEC 17025:2005
 

 1  รายละเอียดหลักสูตร
5

ISO/IEC 17025:2005 Internal Auditing Technique
เทคนิคการตรวจติดตามภายในห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ISO/IEC 17025:2005
 

 2  รายละเอียดหลักสูตร
6

ISO/IEC 17025:2005 Estimate The Uncertainty of Measurement NEW!!
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับข้อกำหนดของ
ISO/IEC 17025:2005 

 1  รายละเอียดหลักสูตร
7

 ISO/IEC 17025:2005 Method Validation for Testing     NEW!!
and Calibration Laboratory
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบและสอบเทียบตามข้อกำหนดของ
ISO/IEC 17025:2005

 1  รายละเอียดหลักสูตร
8

ISO/IEC 17025:2005 CAR & NC Writing and Answer Technique  New!!
เทคนิคการเขียนและตอบ
CAR & NC สำหรับห้องปฎิบัติการ

1 รายละเอียดหลักสูตร
9

ISO/IEC 17025:2005 การจัดการเครื่องมือและสอบเทียบเครื่องมือในระบบ  NEW!!

1
รายละเอียดหลักสูตร
10 Method validation and Quality control for laboratory   NEW!!
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ

1 รายละเอียดหลักสูตร