• ISO 14001:2015

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร (Course Outline In-house Training)  
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

NO Course Day Download
 1

 ISO 14001:2015 Understanding of Requirement      NEW!!
ความเข้าใจในข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (เวอร์ชั่นใหม่)ISO 14001:2015

  1    รายละเอียดหลักสูตร
 2

ISO 14001:2015 Internal Auditing Technique for Auditor   NEW!!
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

  1   รายละเอียดหลักสูตร
 3

Environmental Aspects Identification & Assessment    NEW!!
การชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015     

  1   รายละเอียดหลักสูตร
 4

ISO 14001:2015  Understanding and Implementation       NEW!!
ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

  2    รายละเอียดหลักสูตร
 5

ISO 14001:2015   Internal Auditing Technique       NEW!!
เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

  2    รายละเอียดหลักสูตร
  6

Thai Environmental Laws and Evaluation of Compliance  NEW!!
for ISO 14001:2015
กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยและการประเมินความสอดคล้อง
ตามข้อกำหนด ISO 14001:2015

  1    รายละเอียดหลักสูตร
  7

Environmental and Energy Conservation Awareness
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

  1    รายละเอียดหลักสูตร