• Integrated Management System (IMS)

 รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร (Course Outline In-house Training)
มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ Integrated Management System (IMS)
 

NO Course Day Download
1

ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Integrated  NEW
Management System
การดำเนินระบบการจัดการแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

2 รายละเอียดหลักสูตร
2

ISO 9001:2008 and OHSAS 18001:2007Integrated
Management System
การดำเนินระบบการจัดการแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน
ISO 9001:2008 และ OHSAS 18001:2007

2 รายละเอียดหลักสูตร
3

ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007Integrated
Management System
การดำเนินระบบการจัดการแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน
ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 

2 รายละเอียดหลักสูตร
4

ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 and
OHSAS 18001:2007Integrated Management System
การดำเนินระบบการจัดการแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน
ISO 9001:2008,ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007

3 รายละเอียดหลักสูตร
5

Internal audit for Integrated Management System NEW
by ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

1 รายละเอียดหลักสูตร
6

Internal audit for Integrated Management System
by ISO 9001:2008 and OHSAS 18001:2007
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ OHSAS 18001:2007 

2 รายละเอียดหลักสูตร
7

Internal audit for Integrated Management System
by ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 

2 รายละเอียดหลักสูตร
8

Internal audit for Integrated Management System
by ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004
and OHSAS 18001:2007
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004
และ OHSAS 18001:2007

 2  รายละเอียดหลักสูตร