• ฝึกอบรมภายในองค์กร

  บริการฝึกอบรมภายในองค์กร  (In-house Training Service

   -  IATF 16949:2016                             

   -  Automotive  Core Tools                            

   -  ISO/IEC 17025:2005           

   -  ISO 9001:2015                                                                                        

   -  ISO 14001:2015                                                                         

   -  OHSAS 18001:2007 and TIS 18001:2554

   -  Integrated Management System (IMS)                                

   -  Productivity and Quality Improvement  

   Food Safety Management System

 
รูปแบบการอบรมสัมมนา

 1.  ทุกหลักสูตรสอนโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เพื่อต้องการให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับประโยชน์สูงสุด

      ในทุกๆ ประเด็น  รวมทั้งได้แชร์ประสบการณ์กับตัววิทยากร โดยเน้นเรียนแล้วต้องใช้งานได้จริง

 2.  เอกสารประกอบการอบรม ได้ออกแบบให้ง่ายต่อความเข้าใจ ไม่เน้นภาษาวิชาการ มีตัวอย่างประกอบชัดเจนและตรงประเด็น

      ไม่ต้องตีความสามารถนำกลับมาอ้างอิงได้ตลอดเวลา จึงเหมาะกับผู้เข้าสัมมนาทุกระดับ

 3.  ทุกหลักสูตรจะเน้นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยอ้างอิงจากกระบวนการทำงานจริงขององค์กร

      เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรนั้นๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

      อีกทั้งยังทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมและการได้แสดงออกถึงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมต่างๆ

 4.  ทุกหลักสูตรมีการประเมินผล (Post Test) และผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Training Certificate)

      ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 5.  หากมีข้อซักถามหรือต้องการปรับปรุงเอกสาร หรือมีกิจกรรมใดๆ หลังจบการอบรม, วิทยากรยินดีให้คำปรึกษา/แนะนำ

      หรือช่่วยตรวจทบทวนเอกสารหรือผลการดำเนินงานต่่างๆ ที่องค์กรได้จัดทำหรือปรับปรุงหลังจากอบรมไปแล้ว

      โดยวิทยากรจะให้ e-mail และเบอร์ติดต่อไว้ทุกครั้งหลังจบการสัมมนา