• Food Safety Management System

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร  (Course Outline In-house Training)
ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร  (Food Safety Management System)
(GMP , HACCP , HALAL , ISO 22000 , FSSC 22000 , BRC)

 

NO Course  Day   Download
 1

การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด GMP
(Interpretation of GMP Requirements)

   1   รายละเอียดหลักสูตร
 2 การตรวจติดตามภายใน GMP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
(Food Safety Audit Technique)

   1   รายละเอียดหลักสูตร
 3

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด HACCP  

   1   รายละเอียดหลักสูตร
 4 การตรวจติดตามภายใน HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
(Food Safety Audit Technique)

   1   รายละเอียดหลักสูตร
 5  

การตรวจติดตามภายใน GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
(Food Safety Audit Technique)

   1   รายละเอียดหลักสูตร