• ที่ปรึกษา จัดทำระบบเอกสาร ตรวจประเมิน-ติดตามภายใน

 1.  บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ  (Consulting  Project  Service)

   -  IATF 16949:2016 (มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)                

   -  ISO/IEC 17025:2005 (มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการ)            

   -  ISO 9001:2015 (มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ)   

   -  ISO 14001:2015 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)             

   -  OHSAS/TIS 18001:2007 (มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)             

   -  Integrated Management System (IMS) (ระบบการบริหารแบบบูรณาการ : 9001-14001-18001)

    Food Safety Management System   (ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร)

            

2. บริการ       -  ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Assessment)

                      -  ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

                      -  การจัดทำระบบเอกสาร (Setup Document

    -  IATF 16949:2016                        -  ISO/IEC 17025:2005

    -  ISO 9001:2015                            -  ISO 14001:2015

     -  OHSAS/TIS 18001:2007            -  Integrated Management System

    Food Safety Management System           

ระยะเวลาและค่าบริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ (Consulting Service Fee)

1.  ระยะเวลาจัดทำระบบ 

       (ขึ้นอยู่กับขอบข่ายที่ขอการรับรอง, ความซับซ้อนของกระบวนการและความต้องการของลูกค้า)

  2.  ค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ให้คำปรึกษาและขอบเขตที่ขอการรับรอง 

  3.  องค์กรสามารถแบ่งชำระค่าบริการได้  (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ Project)

  4.  กรณีการจัดทำระบบไม่จบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  ทีมที่ปรึกษาจะเข้าไปจนกว่าองค์กรจะได้การรับรอง  

       "Guarantee Project"  รับประกันการได้รับการรับรองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ขั้นตอนสู่การรับรอง (Step to Certify)

 1. จัดทำ Project Plan, แต่งตั้ง QMR, แต่งตั้ง Implement Team, ประเมินระบบขององค์กรเบื้องต้น (Gap Analysis)

  2. อบรมข้อกำหนดมาตรฐาน (Requirement) และการจัดทำระบบเอกสาร, อบรม Core Tools (เฉพาะ IATF 16946)

  3. ทบทวนนโยบายคุณภาพ (Policy) และวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI & Target) ให้สอดคล้องกับองค์กรและความต้องการของลูกค้า

  4. ออกแบบและจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (Document Design)

  5. ขึ้นทะเบียนเอกสารและนำไปใช้ (Register and Implement)

  6. อบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit Training)

  7. ดำเนินการตรวจติดตามภายในโดยองค์กร (Performed Internal Audit by Client)

  8. วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง ผลจากการตรวจประเมินภายใน

  9. จัดประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review Meeting)

  10. ตรวจประเมินเบื้องต้นโดยที่ปรึกษา (Pre-Assessment)

  11. เลือกองค์กรผู้ให้การรับรอง (Certify Body : CB)

  12. Stage 1 Readiness Review by CB (ตรวจประเมินเบื้องต้น )

  13. Stage 2 Certify Audit by CB (ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง)

  14. องค์กรได้รับการรับรอง (Certification Achievement)