• Automotive Core Tools

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร (Course Outline In-house Training)

เครื่องมือหลักอุตสาหกรรมยานยนต์

ISO/TS 16949:2009 Automotive Core Tools (AIAG Manual)

 NO 

Course

Day

Dowload

1

Automotive  Core  Tools  Technique  New !!
(APQP & CP, PPAP, FMEA, MSA,
SPC & Process Capability Analys)
เทคนิคการใช้เครื่องมือหลักอุตสาหกรรมยานยนต์

3 รายละเอียดหลักสูตร
2

Automotive Core Tools Implementation
Technique 
(APQP & CP, PPAP, FMEA, MSA, SPC)
With Workshop
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Core Tools ภาคปฏิบัติ

2 รายละเอียดหลักสูตร 
 3

Effective Core Tools Auditing
Technique                       
เทคนิคการตรวจประเมิน Core Tools อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร 
4

Advanced Product Quality Planning and
Control Plan
(APQP&CP) AIAG 2nd Edition
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม 

1 รายละเอียดหลักสูตร  
5

Production Part Approval Process (PPAP)
AIAG 4th Edition
กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต

 1 รายละเอียดหลักสูตร
6

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
AIAG 4th Edition
การวิเคราะห์ผลกระทบและความล้มเหลว 

 1 รายละเอียดหลักสูตร
7

Statistical Process Control (SPC)
AIAG 2nd Edition
การควบคุมกระบวนการโดยเทคนิคทางสถิติ

 1 รายละเอียดหลักสูตร
8

Measurement System Analysis (MSA)
AIAG 4th Edition 
การวิเคราะห์ระบบการวัด

 1 รายละเอียดหลักสูตร
9

Control Plan Methodology Technique
for
ISO/TS 16949:2009
เทคนิคการจัดทำแผนควบคุมการผลิตตามข้อกำหนด
ISO/TS 16949 : 2009

 1 รายละเอียดหลักสูตร
10

Process Capability Analysis 2nd Edition 
การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
Pp, Ppk, Cp, Cpk

 1  รายละเอียดหลักสูตร