• ฝึกอบรมภายนอกองค์กร

 บริการฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public  Training  Service)

** ต้องขออภัย คุณลูกค้าทุกท่านนะคะ **

เนื่องจากปีนี้งาน In-house Training  &  Consulting Project แน่นมาก 

2017 งดเปิด Public Training  1 ปี นะคะ 

 

หมายเหตุ : ค่าบริการ Public Training

1. ค่าบริการนี้ รวมค่าอบรมสัมมนา

2. รวมค่าอาหารกลางวัน  1 มื้อ / วัน   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 มื้อ / วัน

3. รวมเอกสารประกอบการอบรม

4. รวมใบ Certificate  (ดาวน์โหลดตัวอย่างใบ Certificate)

5. รวมภาษี ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าบริการนี้ไม่รวม Vat 7% 

การสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

1. ดาวน์โหลด " ใบสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนา "   (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

2.  ส่งใบสมัครฯ  มาที่อีเมล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.  เมื่อได้รับใบสมัครฯ  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ  อย่างช้าที่สุดภายใน  1  วัน

     หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่  เนื่องจากใบสมัครอาจตกหล่น

4.  การชำระเงิน  แจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมสัมมนา และแจ้งการชำระเงินด้วย เงินสด/เช็ค ในวันอบรมสัมมนา

     ก่อนวันอบรมสัมมนาอย่างน้อย  7  วันทำการ  มาที่อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.  กรณีมีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณานำมาในวันที่เข้าอบรมด้วย

     สำหรับใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ จะออกให้ในวันที่เข้าอบรม

หมายเหตุ 

***กำหนดการและสถานที่อบรมสัมมนา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา***

               ***จำนวนผู้เข้าอบรมในการจัดอบรมสัมมนา  ไม่น้อยกว่า  10  ท่าน  และไม่เกิน  30  ท่าน***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณพบูมาศ (ออย)      Tel : 089-695-2965            e-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณอังคพล                Tel : 086-313-9038            e-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

แผนที่สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรมบ้านสบายโฮสเทล  ลาดพร้าว  71