บริษัท เดอะ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     The Quality Center (Thailand) Co., Ltd.

    

      บริการของ TQC (Thailand)

     1. ที่ปรึกษาจัดทำระบบ   (Consulting  Project)

     2. การจัดทำระบบเอกสาร  (Setup Document)

     3. ตรวจประเมินเบื้องต้น   (Pre-Assessment)
    

     4. ตรวจติดตามภายใน   (Internal Audit)


     5.
  ฝึกอบรมภายในองค์กร   (In-house Training)


     6.
  ฝึกอบรมภายนอกองค์กร   (Public Training)

     ตามมาตรฐานสากล  ดังนี้

     - IATF 16949:2016                                         (มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)

     - ISO/IEC 17025:2017                                   (มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) NEW

     - ISO 9001:2015                                            (มาตฐานระบบบริหารคุณภาพ)

     - ISO 14001:2015                                           (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

     - ISO 45001:2018                                          (มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)   NEW

     - Integrated Management System                 (มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ)    

     - Productivity and Quality Improvement       (การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ)

    -  Food Safety Management System             (ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร)       ขอแสดงความยินดีกับบริษัท
  GS Yuasa Asia Technical Center Limited
  Scope : battery test : voltage and Hygro test

  ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์
  เป็นรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Risk & Opportunities Management
  ข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยง & โอกาส สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor  
  (โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท โปรเฟส ชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Understanding of new and changing requirements for laboratories
  ความเข้าใจในข้อกำหนดใหม่และข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO 9001:2015 New Version)


  ขอขอบคุณ
   บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement & Risk management and Internal Audit Technique
  การตีความข้อกำหนด , การประเมินความเสี่ยง & โอกาส
  และเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทยคูณ การเหล็ก จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Technique  (หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP & Control Plan, PPAP, FMEA, MSA, SPC & Process Capability)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  8D- 8 Disciplines Problem Solving Process

  กระบวนการแก้ปัญหาโดยเทคนิค 8D

  ขอขอบคุณ
   บริษัท ซีเอ็นเอส พาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  ขอบข่าย : งาน Press part , Sawing , Assemble เกี่ยวกับเบาะรถยนต์

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  IATF 16949:2016 
  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO/IEC 17025:2017 Interpretation and Verification of Calibration Certificate
  การตีความและทวนสอบใบรายงานผลการสอบเทียบ

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group B)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO /IEC 17025:2017 Uncertainty of measurement and Method Validation with workshop
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี – ภาคปฏิบัติ

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group A)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO /IEC 17025:2017 Uncertainty of measurement and Method Validation with workshop
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี – ภาคปฏิบัติ

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไทยพัฒนา เพรสพาร์ท จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :

  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor  
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไทยพัฒนา เพรสพาร์ท จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :

  IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement
  ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  IATF 16949:2016 Pre- Audit เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมิน
  Servillance ประจำปี
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)
  9  November  2018  @   SNN Tools & Dies Co., Ltd.

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
  (กลุ่มบริษัทในเครือของ C.C.S. Group)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Risk & Opportunities Management
  ข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยง & โอกาส สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่


  การฝึกอบรมหลักสูตร
            
  ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management
  การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/IEC 17025:2017  New Version)

  การฝึกอบรมหลักสูตร
            
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Implementation – New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/IEC 17025:2017  New Version)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Application of QC 7 Tools and Why Why Analysis Technique
  เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติ QC 7 Tools และการวิเคราะห์ Why Why

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอ็มดีไอ ฮีททรีทเมนท์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Implementation Technique with Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)
  18-19   October   2018

  ขอขอบคุณ

  บริษัท อาโออิ เซอิระ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement
  (ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่)

  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor  
  (การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท เจ้าคุณ เกษตรพืชผล จำกัด

  (อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Understanding of new and changing requirements for laboratories
  ความเข้าใจในข้อกำหนดใหม่และข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group B)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Documentation writing technique
  เทคนิคการจัดทำระบบเอกสารสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group A)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Documentation writing technique
  เทคนิคการจัดทำระบบเอกสารสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โตเกียวคอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Requirement and problem solving process by 8D technique

  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท

  บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติก (สำหรับธุรกิจยานยนต์)

  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001:2015 New Version
  จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (SGS)
  เมื่อวันที่   8   October   2018

  การฝึกอบรมหลักสูตร

  ISO 9001:2015 Understanding of Organization context and Risk assessment
  ความเข้าใจต่อบริบทขององค์กรและการประเมินความเสี่ยง

  (โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015)

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท ไทย แอลฟา โพลีเมอร์ จำกัด
  ขอบข่าย : รีม้วนพลาสติก PET GAG

  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version
  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด / โกลบอลกรุ๊ป
  เมื่อวันที่    4   October   2018

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO/IEC 17025:2005  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO/IEC 17025:2017

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ :
  Consultant Project IATF 16949:2016 Set up Document system
  วันที่ 4 :  ที่ปรึกษาตรวจเอกสารรอบสุดท้าย ก่อนประกาศใช้  (Final Review)
  29   September   2018

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  8D- 8 Disciplines Problem Solving Process

  กระบวนการแก้ปัญหาโดยเทคนิค 8D

  ขอขอบคุณ
  ห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี
  สำหรับเพิ่มการต้านเชื้อแบคทีเรีย ของผลิตภัณฑ์รักษาแผลเรื้อรัง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
  ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ :
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Risk & Opportunities management
  ข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยง
  & โอกาสสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท เอส.พี.อี.พลาสติก จำกัด
  ขอบข่าย : บริการฉีดพลาสติกที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ , รับทำแม่พิมพ์พลาสติก
  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version

  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด / โกลบอลกรุ๊ป
  เมื่อวันที่    26   September   2018

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไอ เอส อินดัสทรีย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Estimate the Uncertainty of Measurement and Decision Rule
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด และเกณฑ์ตัดสิน


  ขอขอบคุณ
  บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ :
  Consultant Project IATF 16949:2016 Set up Document system
  วันที่ 3 : ปรับเอกสารของ Engineering, Planning, Production, QC
  24   September   2018

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซสเซอรี่ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Implementation Technique with Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  ISO/IEC 17025:2017 Understanding of New and Changing Requirements for Laboratories
  ความเข้าใจในข้อกำหนดใหม่ และข้อกำหนด ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement
  (ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่)

  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor  
  (การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  (สาขาอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี)

  ISO/IEC 17025:2017 Requirement & Risk Management and Internal Audit Technique
  การตีความข้อกำหนด, การประเมินความเสี่ยง & โอกาส
  และเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ :
  Consultant Project IATF 16949:2016 Set up Document system
  วันที่ 2 :  ทบทวนและปรับเอกสารของ Sale, Purchase, Store, Warehouse, HR, New model
  15   September   2018

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท เค.พี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015

  จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  เมื่อวันที่
     14   September   2018

  ขอขอบคุณ

  บริษัท สยาม คีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Technique  (หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP & Control Plan, PPAP, FMEA, MSA, SPC & Process Capability)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group B)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Risk and Opportunities management for Laboratory
  การประเมินความเสี่ยงและโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ
  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group A)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Risk and Opportunities management for Laboratory
  การประเมินความเสี่ยงและโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด
  ขอบข่าย : งานบริการข้อมูล Call Center 1586 ของกรมทางหลวง

  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version
  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด / โกลบอลกรุ๊ป
  เมื่อวันที่    9   September   2018

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Statistical Process Control (SPC) for IATF 16949:2016
  การควบคุมกระบวนการโดยเทคนิคทางสถิติสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์


  ขอขอบคุณ
  บริษัท 
  เมทเท็กซ์ ไวร์ คัท ำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor  
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่


  ขอขอบคุณ
  ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง  32  ท่าน  จาก 19
  บริษัท
  บริษัท เมกกะฟิล จำกัด   บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัด

  บริษัท เอซีแอล (2550) จำกัด   บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด

  บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด   บริษัท ไทยโพลิ เอท ทีลีน จำกัด

  บริษัท ดับเบิ้ลยูเค อิเล็คทริค จำกัด   บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

  บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด   บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด

  บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด    บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

  บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)    บริษัท เซอร์เฟซ เพลท (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด    บริษัท ฮานา เซมิ คอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด

  บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไพ โอเนียร์ แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่เข้าร่วมสัมมนา
  Public Training  หลักสูตร
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Risk & Opportunities Management
  การตีความข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยง & โอกาส สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่
  6-7   September   2018  @  King Conference, Srinakarin


  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท ไทยคาร์บอน แอนด์ กราไฟต์ จำกัด
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO/TS 16949:2009 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016
  จาก
  Bureau Veritas (Thailand) Ltd. (BVQI)
  เมื่อวันที่    6   September   2018

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท ฟอร์มิก้า คริสตัล ซิสเต็มส์ จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิต ขายส่ง และ ส่งออก หินสีและอัญมณีอื่น
  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version
  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด / โกลบอลกรุ๊ป
  เมื่อวันที่
     6   September   2018

  ขอขอบคุณ
  บริษัท น้ำตาลและอ้อย ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
   :
  ISO/IEC 17025:2017 Internal Audit  (Workshop ทดลองตรวจจริง)
  5   September   2018

  ขอขอบคุณ
  บริษัท น้ำตาลและอ้อย ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
   :
   ISO/IEC 17025:2017 Risk and Opportunities management for Laboratory
  การประเมินความเสี่ยงและโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 14001:2015 Internal Auditing Technique for Auditor
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO 14001:2015 New Version)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group B)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Implementation – New version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group A)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Implementation – New version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท น้ำตาลและอ้อย ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
   :
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Implementation – New version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่


  IATF 16949:2016 Pre - Audit เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตรวจปรับระบบ
  (โครงการปรับระบบ ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016)
  25   August   2018  @   Alphacast Co., Ltd.  


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 14001:2015 Internal Auditing Technique for Auditor
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO 14001:2015 New Version)
  25  August   2018  @  Transtec Industry Co., Ltd.

  ขอขอบคุณ

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จังหวัดพิษณุโลก)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ:
  ISO/IEC 17025:2017 Internal Audit Activities
  บริการตรวจติดตามภายในสำหรับห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด 8.8

  23 - 24   August   2018

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  Measurement System Analysis (MSA) for IATF 16949:2016
  การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 45001:2018 Risk Assessment
  การประเมินความเสี่ยงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  New Version)
  22  August  2018  @  SNN Tools & Dies Co., Ltd. 

  ขอขอบคุณ
  บริษัท
  ไอ เอส อินดัสทรีย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
   :
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Implementation – New version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอแสดงความยินดีกับ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.พี.ทรานสปอร์ต
  ขอบข่าย : บริการขนส่งสินค้า
  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version

  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด / โกลบอลกรุ๊ป
  เมื่อวันที่    20   August   2018
   
  ขอขอบคุณ
  บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ :
  Consultant Project IATF 16949:2016 Set up Document system
  วันที่ 1 :  ที่ปรึกษาอธิบายสิ่งที่ต้องทำเพิ่ม และให้ตัวอย่างเอกสารเพื่อนำไปปรับระบบ
  18   August   2018

  ขอขอบคุณ

  บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Technique  (หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP & Control Plan, PPAP, FMEA, MSA, SPC & Process Capability)

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 45001:2018 Requirement and Implementation
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  New Version)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขาจังหวัดเชียงราย)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Statistical Process Control (SPC) for IATF 16949:2016
  การควบคุมกระบวนการโดยเทคนิคทางสถิติสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
  Measurement System Analysis (MSA) for IATF 16949:2016
  การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ :
  IATF 16949:2016 Consultant Project Set Up IATF Document System

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  Statistical Process Control (SPC) for IATF 16949:2016
  การควบคุมกระบวนการโดยเทคนิคทางสถิติสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขาจังหวัดเชียงราย)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) for IATF 16949:2016
  การวิเคราะห์ผลกระทบและความล้มเหลวของกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

  14   August   2018

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขาโรจนะ , สาขาวังน้อย)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Measurement System Analysis (MSA) and Control plan technique for IATF 16949:2016
  การวิเคราะห์ระบบการวัดและการจัดทำแผนควบคุมการผลิต

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขาจังหวัดเชียงราย)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  APQP & Control Plan  and PPAP for IATF 16949:2016
  การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า & แผนควบคุมและ
  กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
  10   August   2018

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขาจังหวัดเชียงราย)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor  
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่
  9   August   2018

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขาจังหวัดเชียงราย)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Risk Analysis
  ข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อินไลน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015


  ขอขอบคุณ

  บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Measurement System Analysis (MSA) for IATF 16949:2016
  การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์


  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูปและชิ้นส่วนประกอบ
  (Stamping and Assembly part)
  (บริษัทร่วมทุนของบริษัท นิสสัน  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด)
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  New Version

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
  (นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor  
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่