บริษัท เดอะ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     The Quality Center (Thailand) Co., Ltd.

    

      บริการของ TQC (Thailand)

     1. ที่ปรึกษาจัดทำระบบ   (Consulting  Project)

     2. การจัดทำระบบเอกสาร  (Setup Document)

     3. ตรวจประเมินเบื้องต้น   (Pre-Assessment)
    

     4. ตรวจติดตามภายใน   (Internal Audit)


     5.
  ฝึกอบรมภายในองค์กร   (In-house Training)


     6.
  ฝึกอบรมภายนอกองค์กร   (Public Training)

     ตามมาตรฐานสากล  ดังนี้

     - IATF 16949:2016                                         (มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)

     - ISO/IEC 17025:2005                                   (มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ)

     - ISO 9001:2015                                            (มาตฐานระบบบริหารคุณภาพ)

     - ISO 14001:2015                                           (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

     - OHSAS/TIS 18001:2007                             (มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

     - Integrated Management System                 (มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ)    

     - Productivity and Quality Improvement      (การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ)

   

   


   

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทย โฮ เชง แพ็คกิ้ง จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก แวคคั่มพลาสติก พลาสติกขึ้นรูป
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 14001:2015  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
     New Version


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation

  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)

  ขอขอบคุณบริษัท
  Tokyo Coil Engineer (Thailand) Co., Ltd.
  Scope : Power Inductor SHP0735P Series
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  IATF 16949:2016 
  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  Measurement System Analysis (MSA)4thEdition
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์
  New Version)

  ขอขอบคุณ

  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  Scope : Manufacturing of plastic tube and fitting
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
     New Version

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ
  2 ของมาตรฐาน IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ
  บริษัทจี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Basic Leadership for Success  (ภาวะผู้นำขั้นพื้นฐาน)
  25    March   2017

  ขอขอบคุณ

  บริษัท โนเบิ้ลอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor   New Version

  ขอขอบคุณ

  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  SPC & Process Capability Analysis2ndEdition
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version
  )

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement
  18   March   2017

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement  
  New Version

  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท
  Tsurumaru Logistics (Thailand) Co., Ltd.
  ขอบข่าย :
  บริการขนส่งสินค้า
  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version
  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด / โกลบอลกรุ๊ป
  เมื่อวันที่   
  14    March    2017

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  วันที่ 4 : ตรวจเอกสารหลังการแก้ไขเพื่อขึ้นทะเบียนประกาศใช้ ISO 9001:2015

  14   March    2017

  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท
  Thai Betong Co., Ltd.
  ขอบข่าย :
  กระบวนการผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรง สำหรับรางรถไฟ
  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version
  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด / โกลบอลกรุ๊ป
  เมื่อวันที่  
  14   March    2017

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor

  (Include Second – Party Auditor)
    New Version
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่ (รวมผู้ตรวจติดตามระดับ 2)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  
  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ

  บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  วันที่ 3 : ทบทวนวัตถุประสงค์คุณภาพและแผนดำเนินงาน ,
  ทบทวน Management Review และคู่มือคุณภาพ

  3   March    2017

  ขอขอบคุณ

  บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์ปูนขาว จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตปูนขาว
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  วันที่ 6 ,7 :
  อบรม ISO 9001:2015 Internal Audit and CAR/PAR Writing Method Technique


  ขอขอบคุณ
  บริษัท อัคริศ รุ่งเรือง (2000) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ  ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004
  สู่เวอร์ชั่นใหม่

  ISO 9001:2015
    &  ISO 14001:2015

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
   :
  Measurement System Analysis (MSA)4th
  Edition

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  Failure Mode and Effect Analysis  (FMEA) 4th Edition
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทย พรีซิชั่น โปรดักส์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ
  :
  Follow Up Pre-Audit ISO/TS 16949:2009
  21   February   2017


  ขอขอบคุณ บริษัท โฟคัสแล็บ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ
  :
  ตรวจประเมิน Pre-Assessment  มาตรฐานห้องปฎิบัติการ
  ISO/IEC 17025:2005 ห้องปฎิบัติการวัดวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (Used Oil)

  17-18   February   2017


  ขอขอบคุณ
  บริษัท
  สิงค์-เอสพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  Automotive Core Tools Technique (
  หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC & PCA, MSA)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  วันที่ 2 :
  ปรับเอกสารของ Sale , HR , Purchase
  การควบคุมการเปลี่ยนแปลงและความรู้ขององค์กร
  14    February    2017

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  
  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอขอบคุณ
  บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์ปูนขาว จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตปูนขาว
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  วันที่ 5 :
  ตรวจเอกสารหลังการแก้ไข เพื่อประกาศใช้เป็น ISO 9001:2015
  9    February    2017

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  Advanced Product Quality Planning (APQP)& Control Plan
  Production Part Approval Process (PPAP) 4thEdition

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  วันที่ 1 : จัดทำเอกสารข้อกำหนดใหม่ (New Requirement)
  7    February    2017


  ขอขอบคุณ
  บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์ปูนขาว จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตปูนขาว
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ
  ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  วันที่
  4 :
  ปรับเอกสารของ QMR และทบทวน KPI & Action Plan
  1    February    2017


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  SPC & Process Capability Analysis2ndEdition

  (การควบคุมกระบวนการทางสถิติและการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ)


  การฝึกอบรมหลักสูตร

  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :

  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015
  วันที่ 3 : กำหนดบริบทองค์กร (SWOT analysis, Product life Cycle)
  และการประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities)
  24   January   2017

  ขอขอบคุณ

  บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์ปูนขาว จำกัด

  ขอบข่าย : ผลิตปูนขาว

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :

  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015

  วันที่ 3 : ปรับเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ ของแผนกขาย, จัดซื้อ, ฝ่ายผลิต, HR
  23    January    2017


  ขอขอบคุณบริษัท
  GS Yuasa Asia Technical Center Limited
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :

  ISO/IEC 17025:2005 Testing Lab

  Scope : battery test : voltage and Hygro test


  ขอขอบคุณ

  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :

  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015

  วันที่ 2 : อบรม ISO 14001:2015 Environmental Aspect (Include Product Life Cycle)

  17   January   2017


  ขอขอบคุณ

  บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์ปูนขาว จำกัด

  ขอบข่าย : ผลิตปูนขาว

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :

  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015

  วันที่ 2 : จัดทำเอกสารข้อกำหนดใหม่ (New Requirement)

  16    January    2016


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ฟอร์มิก้า คริสตัล ซิสเต็มส์ จำกัด

  ขอบข่าย : ผลิต ขายส่ง และ ส่งออก หินสีและอัญมณีอื่น

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :

  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ   New Version


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ดุสิตชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

  ขอบข่าย :ผลิต ติดตั้ง และออกแบบ ประตูม้วนทุกรูปแบบ และ

  นำเข้าอาคารโครงสร้างระบบน็อคดาวน์พร้อมประกอบ

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :

  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ   New Version


  ขอขอบคุณ

  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :

  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015

  วันที่ 1 : อบรม  ISO 14001:2015  Understanding of Requirement  


  ขอขอบคุณบริษัท

  SNN Tools & Dies Co., Ltd.

  ขอบข่าย : ผลิตแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนรถยนต์

  (บริษัทร่วมทุนของบริษัท นิสสัน  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด)

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :

  IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version


  ขอขอบคุณ

  บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์ปูนขาว จำกัด

  ขอบข่าย : ผลิตปูนขาว

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :

  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015

  วันที่อบรม ISO 9001:2015  Understanding of Requirement 


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  Failure Mode and Effect Analysis  (FMEA) 4th Edition


  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท
  P.S.A. Inter-Cooling Co., Ltd.
  ขอบข่าย : ผลิตคอยล์แอร์
  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001:2015 New Version
  จากบริษัท  Certification (Thailand) Co., Ltd.

  เมื่อวันที่   5   January   2017


  ขอขอบคุณ

  บริษัท สิงค์-เอสพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor 

  (Include Second – Party Auditor)  New Version
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่ (รวมผู้ตรวจติดตามระดับ 2)

   
  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO/TS 16949:2009  Internal  Auditing Technique for Auditor
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2009  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)


  ขอแสดงความยินดีกับ

  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008  
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  จากบริษัท Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited
  เมื่อวันที่    24    December    2016


  ขอขอบคุณ

  บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement   New Version

  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor   New Version  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไทยพัฒนา เพรสพาร์ท จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอขอบคุณ

  บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟ ไปป์ปิ้ง จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor 

  (Include Second – Party Auditor) New Version
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่ (รวมผู้ตรวจติดตามระดับ 2)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟ ไปป์ปิ้ง จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอขอบคุณ

  บริษัท สิงค์-เอสพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท

  AK. Parker (Thailand) Co., Ltd. 

  Scope : Manufacturing of Felt Sheet for Automotive Part and Air Condition

  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/TS 16949:2009

  จากบริษัท United Registrar of Systems (Thailand) Limited

  เมื่อวันที่   13   December   2016


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  Production Part Approval Process (PPAP) 4thEdition


  ขอขอบคุณบริษัท

  GS Yuasa Asia Technical Center Limited

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :

  ISO/IEC 17025:2005 Testing Lab

  Scope : battery test : voltage and Hygro test

  First Visit and ISO/IEC 17025:2005 Requirement training
  เปิดโครงการและอบรมข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005  ห้องปฎิบัติการทดสอบแบตเตอรี่


  การฝึกอบรมหลักสูตร

  Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 4th Edition
  (
  โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2009  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  Automotive Core Tools Implementation Techniquewith Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ปาร์คเกอร์อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:

  Kaizen for Productivity

  (กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิต)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไทย พรีซิชั่น โปรดักส์ จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ :

  ISO/TS 16949:2009  Pre-Audit


  การฝึกอบรมหลักสูตร

  Production Part Approval Process (PPAP) 4thEdition
  (
  โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2009  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท

  Scand Interfirm Co., Ltd.

  ขอบข่าย : บริการปรับปรุงและตกแต่งภายในสำหรับอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย

  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version

  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด /โกลบอลกรุ๊ป

  เมื่อวันที่    8   November  2016


  ขอขอบคุณบริษัท
  Heihatsu (Thailand ) Co., Ltd. 
  ขอบข่าย : ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วน Snap Ring สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ:
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ   New Version


  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท

  TPL&M Service Co., Ltd.

  ขอบข่าย : บริการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้านสำหรับงานก่อสร้าง

  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version

  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด /โกลบอลกรุ๊ป

  เมื่อวันที่    28   October  2016


  ขอขอบคุณ

  บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (สาขาระยอง)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:

  ISO 14001:2015 Understanding of Requirement  New Version


  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  SPC for Implementation  (การนำ SPC ไปใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต)


  การฝึกอบรมหลักสูตร

  Advanced Product Quality Planning (APQP) and Control Plan 2nd Edition

   (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2009  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  Advanced Product Quality Planning (APQP) and Control Plan 2nd Edition

  (การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท บีทีดี ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  Problem Solving Process by 8D and Why-Why Analysis

  (กระบวนการแก้ปัญหาโดยเทคนิค 8D และ การวิเคราะห์โดยเทคนิคทำไม-ทำไม)


  การฝึกอบรมหลักสูตร

  ISO/TS 16949:2009  Understanding and Implementation

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2009  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)


  ขอขอบคุณบริษัท

  Thai Betong Co., Ltd.

  ขอบข่าย : กระบวนการผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรง สำหรับรางรถไฟ

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ:

  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ   New Version


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  ISO/IEC 17025:2005Internal Auditing Technique  ขอขอบคุณ

  บริษัท นากาวา จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  Quality Awareness and 5S Activity

  (จิตสำนึกด้านคุณภาพ และกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต)


  ขอขอบคุณ
   

  บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด (โคราชสาขา 1)  

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  Team Work (การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ)


  การฝึกอบรมหลักสูตร

  Failure Mode and Effect Analysis  (FMEA) 4th Edition

  SPC & Process Capability Analysis2ndEdition

  Measurement System Analysis (MSA)4thEdition

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2009  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท บีทีดี ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  Quality Awareness, Internal Communication and 5S Activity

  (จิตสำนึกด้านคุณภาพ การสื่อสารภายใน และกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต)

   


  ขอขอบคุณ

  บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด (โคราชสาขา 3)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  Application of QC 7 Tools and Why-Why Analysis Technique


  ขอขอบคุณ

  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :

  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015

  วันที่ 6 : Pre-assessment

  ข้อกำหนดใหม่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง (Leadership)

  9   September    2016


  การฝึกอบรมหลักสูตร

  APQP & Control Plan 2nd and  PPAP 4th

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2009  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)


  ขอขอบคุณบริษัท

  Tokyo Coil Engineer (Thailand) Co., Ltd.

  Scope : Power Inductor SHP0735P Series

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :

  ISO/TS 16949:2009  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์


  ขอขอบคุณบริษัท

  Austhai Geophysical Consultants (Thailand) Co., Ltd.

  อบข่าย : บริการและเป็นที่ปรึกษา ด้านงานสำรวจแร่ สำรวจธรณีวิทยา

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ:

  ISO 9001:2015 &  ISO 14001:2015  New Version