บริษัท เดอะ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     The Quality Center (Thailand) Co., Ltd.

    

      บริการของ TQC (Thailand)

     1. ที่ปรึกษาจัดทำระบบ   (Consulting  Project)

     2. การจัดทำระบบเอกสาร  (Setup Document)

     3. ตรวจประเมินเบื้องต้น   (Pre-Assessment)
    

     4. ตรวจติดตามภายใน   (Internal Audit)


     5.
  ฝึกอบรมภายในองค์กร   (In-house Training)


     6.
  ฝึกอบรมภายนอกองค์กร   (Public Training)

     ตามมาตรฐานสากล  ดังนี้

     - IATF 16949:2016                                         (มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)

     - ISO/IEC 17025:2017                                   (มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) NEW

     - ISO 9001:2015                                            (มาตฐานระบบบริหารคุณภาพ)

     - ISO 14001:2015                                           (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

     - ISO 45001:2018                                          (มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)   NEW

     - Integrated Management System                 (มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ)    

     - Productivity and Quality Improvement       (การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ)

   

   

   


  ขอขอบคุณ
  บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
  ขอบข่าย : กระบวนการผลิต Heat sink , Slide step และ โช๊ค จักรยานยนต์
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  IATF 16949:2016 
  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version


  ขอขอบคุณ
  กลุ่มบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ กรุ๊ป
  (จำนวน 11 สาขา อบรม สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Method validation for testing and calibration Laboratory
  การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบและสอบเทียบ

  ขอขอบคุณ
  กลุ่มบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ กรุ๊ป
  (จำนวน 11 สาขา อบรม สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Estimate the Uncertainty of Measurement and Decision Rule
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด และเกณฑ์ตัดสิน


  การฝึกอบรมหลักสูตร
      

  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Risk & Opportunities Management
  ข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยง & โอกาส สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  (โครงการปรับระบบ ISO/IEC 17025:2005  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO/IEC 17025:2017)


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO 9001:2015)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทย สเปเชี่ยล แก๊ส จำกัด
  สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Risk & Opportunities Management
  ข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยง & โอกาส สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ท๊อปปิ้ง ฮัดสัน พรีซิชั่น อินดัสเทรียล จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะสำหรับชิ้นส่วนเครื่องปริ้นเตอร์

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015  New Version
  ระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
   


  ขอขอบคุณ
  บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ :
  Consultant Project IATF 16949:2016 Set up Document system
  วันที่ 5 ,6 : Pre- Audit เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอการรับรอง
  19 ,21   January   2019

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO 9001:2015)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท พร้อม โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด
  ขอบข่าย : รับออกแบบติดตั้งงานระบบไฟฟ้ากำลัง,สื่อสาร
  ระบบควบคุม และวางระบบประหยัดพลังงานในองค์กร

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
     New Version

  ขอขอบคุณ
  กลุ่มบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ กรุ๊ป
  (จำนวน 11 สาขา อบรม สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Risk Management and Internal Audit
  การประเมินความเสี่ยงและการตรวจติดตามภายใน สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่


  ขอขอบคุณ
  กลุ่มบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ กรุ๊ป
  (จำนวน 11 สาขา อบรม สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Implementation – New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Technique  (หลักสูตร 3 วัน)
  APQP & Control Plan, PPAP, FMEA, MSA, SPC & Process Capability

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)

  15  December   2018  &  5 ,12  January  2019  @  CNS Parts Manufacturing Co., Ltd.

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO/IEC 17025:2005  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO/IEC 17025:2017