บริษัท เดอะ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     The Quality Center (Thailand) Co., Ltd.

    

      บริการของ TQC (Thailand)

     1. ที่ปรึกษาจัดทำระบบ   (Consulting  Project)

     2. การจัดทำระบบเอกสาร  (Setup Document)

     3. ตรวจประเมินเบื้องต้น   (Pre-Assessment)
    

     4. ตรวจติดตามภายใน   (Internal Audit)


     5.
  ฝึกอบรมภายในองค์กร   (In-house Training)


     6.
  ฝึกอบรมภายนอกองค์กร   (Public Training)

     ตามมาตรฐานสากล  ดังนี้

     - IATF 16949:2016                                         (มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)

     - ISO/IEC 17025:2005                                   (มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ)

     - ISO 9001:2015                                            (มาตฐานระบบบริหารคุณภาพ)

     - ISO 14001:2015                                           (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

     - OHSAS/TIS 18001:2007                             (มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

     - Integrated Management System                 (มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ)    

     - Productivity and Quality Improvement       (การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ)

    -  Food Safety Management System             (ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร)   


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:

  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor   New Version  (รุ่นที่ 2)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ยามาโตะ โพลีเมอร์ จำกัด
  บริษัท ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
   :

  Automotive Core Tools Implementation Technique with Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท วาโก้ ซังโย (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO 14001:2015 Internal Environmental Auditing Technique for Auditor
    

  ขอขอบคุณ
  บริษัท วาโก้ ซังโย (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO 14001:2015 Understanding of Requirement  New Version


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Balanced Scorecard
  (การวัดประเมินผลการดำเนินงานด้วยกรอบหลักการการวัดผลแบบสมดุล)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท 3พี พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และขึ้นรูปโลหะ
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
     New Version

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทย แอลฟา โพลีเมอร์ จำกัด 
  ขอบข่าย : รีม้วนพลาสติก PET GAG
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
     New Version


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาโครงการปรับระบบ :
  ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จำกัด 

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement  
  New Version
  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor  
  New Version

  ขอแสดงความยินดีกับ

  บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ 
  ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016

  จากบริษัท TUV Rheinland Thailand Ltd.
  เมื่อวันที่    6   February   2018

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO/TS 16949:2009 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016
  จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  เมื่อวันที่    6   February   2018

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เวสเทอร์น แปรรูปโลหะ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ
  ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ

  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  Automotive Core Tools Technique (หลักสูตร 3 วัน)

  (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC & PCA, MSA)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Automotive Core Tools Technique (หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC & PCA, MSA)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  ISO 9001:2015 Requirement and Implementation  New Version

  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท
  SNN Tools & Dies Co., Ltd.
  ขอบข่าย : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูปและชิ้นส่วนประกอบ
  (Stamping and Assembly part)
  (บริษัทร่วมทุนของบริษัท นิสสัน  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด)
  ที่ได้รับการรับรองระบบ IATF 16949:2016  New Version
  จากบริษัท Bureau Veritas (Thailand) Ltd.
  เมื่อวันที่    29   January   2018


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor  (Include Second – Party Auditor)
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009
  สู่เวอร์ชั่นใหม่ 
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ
   บริษัท ซีบีซี อิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ 2

  ขอขอบคุณ

  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  OHSAS 18001:2007 Understanding of Requirement

  ขอขอบคุณ
  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  Scope : Manufacture of Hose, Tube and Fittings
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  IATF 16949:2016 
  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไทยคาร์บอน แอนด์ กราไฟต์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ
  ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016
   

  ขอขอบคุณ
  บริษัท สึบาคิ อีแอนด์เอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO 14001:2015 Understanding of Requirement  New Version


  ขอขอบคุณ
  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Application of QC 7 Tools and Why-Why Analysis Technique

  ขอขอบคุณ

  บริษัท วาโก้ ซังโย (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาโครงการปรับระบบ :
  ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ
  บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด 

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015 

  ขอขอบคุณ
   บริษัท ซีบีซี อิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 14001:2015 Internal Environmental Auditing Technique for Auditor

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO 14001:2015 New Version)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  Second-party Audit Technique for Production Part Approval Process (4th)

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  Scope : Manufacturing of plastic tube and fitting

  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version
  จาก BSI Group  (Thailand) Ltd.
  เมื่อวันที่    2    January    2018

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015 Understanding of Requirement  

  (โครงการจัดทำระบบ ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ New Version)

  ขอขอบคุณ

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.พี.ทรานสปอร์ต
   
  ขอบข่าย : บริการขนส่งสินค้า

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
     New Version

  ขอขอบคุณ
   บริษัท มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  การฝึกอบรมหลักสูตร
   
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop 
  (โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015 และ
  โครงการจัดทำระบบ IATF 16949:2016 
  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)


  ขอขอบคุณ
   บริษัท บีทีดี ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  เมื่อวันที่    15   December   2017


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด 
  ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
   :

  Automotive Core Tools Implementation Techniquewith Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอเบิ้ล มารุซึ อินดัสทรี จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอขอบคุณ
  บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015 Internal Auditing Technique for Auditor 

  (โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015)

  การฝึกอบรมหลักสูตร

   
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop 
  โครงการปรับระบบ ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  SPC & Process Capability Analysis2ndEdition 

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  SPC & Process Capability Analysis2ndEdition