บริษัท เดอะ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     The Quality Center (Thailand) Co., Ltd.

    

      บริการของ TQC (Thailand)

     1. ที่ปรึกษาจัดทำระบบ   (Consulting  Project)

     2. การจัดทำระบบเอกสาร  (Setup Document)

     3. ตรวจประเมินเบื้องต้น   (Pre-Assessment)
    

     4. ตรวจติดตามภายใน   (Internal Audit)


     5.
  ฝึกอบรมภายในองค์กร   (In-house Training)


     6.
  ฝึกอบรมภายนอกองค์กร   (Public Training)

     ตามมาตรฐานสากล  ดังนี้

     - IATF 16949:2016                                         (มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)

     - ISO/IEC 17025:2017                                   (มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) NEW

     - ISO 9001:2015                                            (มาตฐานระบบบริหารคุณภาพ)

     - ISO 14001:2015                                           (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

     - ISO 45001:2018                                          (มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)   NEW

     - Integrated Management System                 (มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ)    

     - Productivity and Quality Improvement       (การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ)

    -  Food Safety Management System             (ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร)     


   ขอขอบคุณ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จังหวัดพิษณุโลก)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  ISO/IEC 17025:2017 Uncertainty of measurement and method validation
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
  (เน้นทฤษฎีและการคำนวณ)

  ขอขอบคุณ

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จังหวัดพิษณุโลก)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  ISO/IEC 17025:2017 Risk management and internal audit technique
  การประเมินความเสี่ยงและการตรวจตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จังหวัดพิษณุโลก)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  ISO/IEC 17025:2017 Document Quality System Writing Technique
  เทคนิคการจัดทำระบบเอกสารสำหรับห้องปฏิบัติการ
  ISO/IEC 17025:2017


  ขอขอบคุณ

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จังหวัดพิษณุโลก)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  ISO/IEC 17025:2017 Understanding and Implementation
  ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด
  ขอบข่าย
  : ผลิตและจำหน่าย แผ่นยิปซั่ม

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 14001:2015  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
     New Version


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ทรานส์เทค อุตสาหกรรม จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง
                ภายใต้เครื่องหมายการค้า แม็กนั่ม และ
  เท็น
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 14001:2015  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
     New Version


  ขอขอบคุณ

  บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Advanced Product Quality Planning (APQP) and Control Plan for IATF 16949:2016
  การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ศรีบริสุทธิ์ อุตสาหกรรม จำกัด 
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement
  ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :

  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor  
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  IATF 16949:2016 Requirement and Implementation

  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)

  16-17   May   2018  @  Yamazaki Electronics (Thailand) Co.,Ltd.

  ขอขอบคุณ
   บริษัท บีทีดี ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ 2

  ขอขอบคุณ

  บริษัท อาซาฮีเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  5S  (กิจกรรม 5ส)

  IATF 16949:2016 Pre - Audit เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตรวจปรับระบบ
  โครงการปรับระบบ :
  ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016

  10   May   2018  @  Wako Sangyo (Thailand) Co., Ltd.

  การฝึกอบรมหลักสูตร
            
  ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Impartiality and Risk opportunity management
                            ความเป็นกลางและการบริหารความเสี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการ               
          
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/IEC 17025:2017  New Version)
  8  May  2018  @ Metso (Thailand) Co., Ltd.

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท ไทยคอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)  
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด  (TÜV NORD )
  เมื่อวันที่    5   May   2018

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement
  IATF 16949:2016 Risk and Opportunities
  (โครงการปรับระบบ ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement
  (ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่)
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Risk analysis by Process approach

  (การประเมินความเสี่ยงตามกระบวนการสำหรับมาตรฐาน ISO 9001 & IATF 16949)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท สึบาคิ อีแอนด์เอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015

  IATF 16949:2016 Pre - Audit เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตรวจปรับระบบ
  โครงการปรับระบบ :
  ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016

  25-26  April  2018  @ Yarnapund Daiso (Thailand) Co.,Ltd.

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  IATF 16949:2016 Prepare QMS, Process and product audit checklist
  by process approach and CAR/PAR writing technique

  (โครงการปรับระบบ ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ยามาซากิ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ขอบข่าย : กระบวนการผลิตแผง PCB สำหรับเครื่องเสียงรถยนต์
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  IATF 16949:2016 
  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version


  ขอขอบคุณ

  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Technique  (หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP & Control Plan, PPAP, FMEA, MSA, SPC & Process Capability)

   
  ขอขอบคุณ
  บริษัท อาซาฮีเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  Kaizen for Productivity
  (กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิต)

   ขอขอบคุณ
  บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Measurement System Analysis (MSA) for IATF 16949:2016
  (การวิเคราะห์ระบบการวัด)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท วี.ซี.เอส. จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Technique (หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP & Control Plan, PPAP, FMEA, MSA, SPC & Process Capability)

  ขอขอบคุณ
   บริษัท มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :

  ISO 14001:2015 Internal Auditing Technique for Auditor  New Version

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด (กลุ่มบริษัทอิตัลไทย)
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  จากบริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  เมื่อวันที่    1  April   2018

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท เอเบิ้ล มารุซึ อินดัสทรี จำกัด
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด (BV)
  เมื่อวันที่    30   March   2018


  ขอขอบคุณ

  บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Statistical Process Control (SPC) for IATF 16949:2016
  (การควบคุมกระบวนการโดยเทคนิคทางสถิติ)

  ขอขอบคุณ
   บริษัท มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :

  Environmental Aspects Identification & Assessment
  (การชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  New Version)
  23   March   2018

  ขอขอบคุณ

  บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด
  ขอบข่าย : งานบริการข้อมูล Call Center 1586 ของกรมทางหลวง
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
     New Version

  การฝึกอบรมหลักสูตร

  Automotive Core Tools Technique (หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC & PCA, MSA)
  (โครงการปรับระบบ ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016)

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท สึบาคิ อีแอนด์เอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด (BV)
  เมื่อวันที่    21   March   2018


  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท ดูร่า ฟาส เทนเนอร์ส จำกัด
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด / โกลบอลกรุ๊ป
  เมื่อวันที่    19   March   2018

  ขอขอบคุณ
   บริษัท มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
   
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO 14001:2015 Understanding of Requirement  New Version

  การฝึกอบรมหลักสูตร
   
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ 2

  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009
  สู่เวอร์ชั่นใหม่ 
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

   
  การฝึกอบรมหลักสูตร
                                           ISO/IEC 17025:2017 Understanding of new and changing requirements for laboratories                       
  ความเข้าใจในข้อกำหนดใหม่และข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/IEC 17025:2017 New Version)

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 14001:2015 Internal Auditing Technique for Auditor New Version

  (โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO 14001:2015 Understanding of Requirement  New Version
  ISO 14001:2015 Internal Auditing Technique for Auditor
  New Version

  8-9    March    2018

  ขอขอบคุณบริษัท
  Metso (Thailand) Co., Ltd.
  Scope: Leakage Test Control Valve (ANSI/FCI70.2) ,
  Shut off Valve (API598) , Shell Test (API598)

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO/IEC 17025:2017  
    New Version

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement
  IATF 16949:2016 Risk and Opportunities
  (โครงการปรับระบบ ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016)

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  IATF 16949:2016 Requirement and Implementation

  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) for IATF 16949:2016
  (
  การวิเคราะห์ผลกระทบและความล้มเหลว)


  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  การจัดทำ IATF 16949:2016 Audit Checklist (QMS, Process, Product audit)
  by Automotive Process Approach
  โดยกระบวนการจริงขององค์กร

  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009
  สู่เวอร์ชั่นใหม่ 
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ
   บริษัท มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Risk and Opportunities
  การประเมินความเสี่ยงและโอกาส


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไทยคาร์บอน แอนด์ กราไฟต์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  Automotive Core Tools Technique (หลักสูตร 3 วัน)

  (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC & PCA, MSA)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:

  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor   New Version  (รุ่นที่ 2)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ยามาโตะ โพลีเมอร์ จำกัด
  บริษัท ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
   :

  Automotive Core Tools Implementation Technique with Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท วาโก้ ซังโย (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO 14001:2015 Internal Environmental Auditing Technique for Auditor
    

  ขอขอบคุณ
  บริษัท วาโก้ ซังโย (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO 14001:2015 Understanding of Requirement  New Version


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Balanced Scorecard
  (การวัดประเมินผลการดำเนินงานด้วยกรอบหลักการการวัดผลแบบสมดุล)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท 3พี พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และขึ้นรูปโลหะ
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
     New Version

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทย แอลฟา โพลีเมอร์ จำกัด 
  ขอบข่าย : รีม้วนพลาสติก PET GAG
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
     New Version


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาโครงการปรับระบบ :
  ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จำกัด 

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement  
  New Version
  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor  
  New Version

  ขอแสดงความยินดีกับ

  บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ 
  ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016

  จากบริษัท TUV Rheinland Thailand Ltd.
  เมื่อวันที่    6   February   2018

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO/TS 16949:2009 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016
  จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  เมื่อวันที่    6   February   2018

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เวสเทอร์น แปรรูปโลหะ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ
  ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ

  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  Automotive Core Tools Technique (หลักสูตร 3 วัน)

  (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC & PCA, MSA)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Automotive Core Tools Technique (หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC & PCA, MSA)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  ISO 9001:2015 Requirement and Implementation  New Version

  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท
  SNN Tools & Dies Co., Ltd.
  ขอบข่าย : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูปและชิ้นส่วนประกอบ
  (Stamping and Assembly part)
  (บริษัทร่วมทุนของบริษัท นิสสัน  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด)
  ที่ได้รับการรับรองระบบ IATF 16949:2016  New Version
  จากบริษัท Bureau Veritas (Thailand) Ltd.
  เมื่อวันที่    29   January   2018


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor  (Include Second – Party Auditor)
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009
  สู่เวอร์ชั่นใหม่ 
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ
   บริษัท ซีบีซี อิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ 2

  ขอขอบคุณ

  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  OHSAS 18001:2007 Understanding of Requirement

  ขอขอบคุณ
  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  Scope : Manufacture of Hose, Tube and Fittings
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  IATF 16949:2016 
  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไทยคาร์บอน แอนด์ กราไฟต์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ
  ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016
   

  ขอขอบคุณ
  บริษัท สึบาคิ อีแอนด์เอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015

  ขอขอบคุณ
  บริษัท คินูงาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอขอบคุณ
  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO 14001:2015 Understanding of Requirement  New Version


  ขอขอบคุณ
  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Application of QC 7 Tools and Why-Why Analysis Technique

  ขอขอบคุณ

  บริษัท วาโก้ ซังโย (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาโครงการปรับระบบ :
  ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ
  บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด 

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015 

  ขอขอบคุณ
   บริษัท ซีบีซี อิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 14001:2015 Internal Environmental Auditing Technique for Auditor

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO 14001:2015 New Version)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  Second-party Audit Technique for Production Part Approval Process (4th)

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  Scope : Manufacturing of plastic tube and fitting

  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version
  จาก BSI Group  (Thailand) Ltd.
  เมื่อวันที่    2    January    2018

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015 Understanding of Requirement  

  (โครงการจัดทำระบบ ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ New Version)

  ขอขอบคุณ

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.พี.ทรานสปอร์ต
   
  ขอบข่าย : บริการขนส่งสินค้า

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
     New Version

  ขอขอบคุณ
   บริษัท มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  การฝึกอบรมหลักสูตร
   
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop 
  (โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015 และ
  โครงการจัดทำระบบ IATF 16949:2016 
  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)


  ขอขอบคุณ
   บริษัท บีทีดี ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  เมื่อวันที่    15   December   2017


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด 
  ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
   :

  Automotive Core Tools Implementation Techniquewith Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอเบิ้ล มารุซึ อินดัสทรี จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอขอบคุณ
  บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015 Internal Auditing Technique for Auditor 

  (โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015)

  การฝึกอบรมหลักสูตร

   
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop 
  โครงการปรับระบบ ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  SPC & Process Capability Analysis2ndEdition 

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  SPC & Process Capability Analysis2ndEdition