บริษัท เดอะ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     The Quality Center (Thailand) Co., Ltd.

    

      บริการของ TQC (Thailand)

     1. ที่ปรึกษาจัดทำระบบ   (Consulting  Project)

     2. การจัดทำระบบเอกสาร  (Setup Document)

     3. ตรวจประเมินเบื้องต้น   (Pre-Assessment)
    

     4. ตรวจติดตามภายใน   (Internal Audit)


     5.
  ฝึกอบรมภายในองค์กร   (In-house Training)


     6.
  ฝึกอบรมภายนอกองค์กร   (Public Training)

     ตามมาตรฐานสากล  ดังนี้

     - IATF 16949:2016                                         (มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)

     - ISO/IEC 17025:2017                                   (มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) NEW

     - ISO 9001:2015                                            (มาตฐานระบบบริหารคุณภาพ)

     - ISO 14001:2015                                           (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

     - ISO 45001:2018                                          (มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)   NEW

     - Integrated Management System                 (มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ)    

     - Productivity and Quality Improvement       (การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ)

    -  Food Safety Management System             (ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร)     


   

    
  ขอขอบคุณ
  กลุ่มบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ กรุ๊ป
  (จำนวน 11 สาขา อบรม สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Risk Management and Internal Audit
  การประเมินความเสี่ยงและการตรวจติดตามภายใน สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่


  ขอขอบคุณ
  กลุ่มบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ กรุ๊ป
  (จำนวน 11 สาขา อบรม สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Implementation – New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Technique  (หลักสูตร 3 วัน)
  APQP & Control Plan, PPAP, FMEA, MSA, SPC & Process Capability

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)

  15  December   2018  &  5 ,12  January  2019  @  CNS Parts Manufacturing Co., Ltd.

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO/IEC 17025:2005  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO/IEC 17025:2017


  ขอขอบคุณ
  ห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี
  สำหรับเพิ่มการต้านเชื้อแบคทีเรีย ของผลิตภัณฑ์รักษาแผลเรื้อรัง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Uncertainty of Measurement and Internal Audit
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนและการตรวจติดตามภายใน สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โปรเฟส ชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  ISO/IEC 17025:2017 Risk management and Internal audit
  การประเมินความเสี่ยงและการตรวจติดตามภายใน สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท พร้อม โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ
  Set up QMS document system :
  วันที่ 1 : อบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 Internal Auditing และ วางแผนงานและเตรียมการ Audit

  การฝึกอบรมหลักสูตร           
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Risk & Opportunities Management
  ข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยง & โอกาส สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/IEC 17025:2017  New Version)
  8 & 22  December  2018  @  SUEZ Water Technologies & Solutions (Thailand) Co., Ltd.


  ขอขอบคุณ
  ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง  28  ท่าน  จาก 17 บริษัท
  องค์การเภสัชกรรม

   บริษัท ซายน์ เทค จำกัด    บริษัท โกชู โคซัน จำกัด 
   บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด   บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
    บริษัท ที.เอส.เค.เอ. เคเบิ้ล จำกัด    บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด
  บริษัท มาสเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด   บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด 
  บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด    บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด
       บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด    บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)   
  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)    บริษัท เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
    บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัด     บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่เข้าร่วมสัมมนา Public Training  หลักสูตร
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement & Risk & Internal Audit
  ข้อกำหนด การประเมินความเสี่ยง และการตรวจติดตามภายใน สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่
  20-21   December   2018  @  King Conference, Srinakarin

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2007 Internal Audit Technique
  เทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม & การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2007 Requirements
  ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม & การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

  ขอขอบคุณ
  บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Implementation Technique with Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ แอนด์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ขอบข่าย : ทดสอบคุณภาพน้ำ
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO/IEC 17025:2017  
  New Version

  มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

  IATF 16949:2016 Pre- Audit ก่อนการตรวจ stage 2

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)
  7  December  2018  @   Nitta Corporation (Thailand) Limited


  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group B)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  ISO/IEC 17025:2005 Internal Auditing Technique for Laboratory
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับห้องปฏิบัติการ

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group A)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  ISO/IEC 17025:2005 Internal Auditing Technique for Laboratory
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับห้องปฏิบัติการ

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement
  ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)

  1   December   2018  @  CNS Parts Manufacturing Co., Ltd.

  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท

  GS Yuasa Asia Technical Center Limited
  Scope : battery test : voltage and Hygro test

  ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์
  เป็นรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Risk & Opportunities Management
  ข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยง & โอกาส สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor  
  (โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท โปรเฟส ชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Understanding of new and changing requirements for laboratories
  ความเข้าใจในข้อกำหนดใหม่และข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO 9001:2015 New Version)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท แก้วปราการ จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้ว แก้วน้ำ จาน ชาม
  เจ้าของ Brand " UNIONGLASS "

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
     New Version

  ขอขอบคุณ
   บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement & Risk management and Internal Audit Technique
  การตีความข้อกำหนด , การประเมินความเสี่ยง & โอกาส
  และเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทยคูณ การเหล็ก จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Technique  (หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP & Control Plan, PPAP, FMEA, MSA, SPC & Process Capability)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  8D- 8 Disciplines Problem Solving Process

  กระบวนการแก้ปัญหาโดยเทคนิค 8D

  ขอขอบคุณ
   บริษัท ซีเอ็นเอส พาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  ขอบข่าย : งาน Press part , Sawing , Assemble เกี่ยวกับเบาะรถยนต์

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  IATF 16949:2016 
  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO/IEC 17025:2017 Interpretation and Verification of Calibration Certificate
  การตีความและทวนสอบใบรายงานผลการสอบเทียบ

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group B)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO /IEC 17025:2017 Uncertainty of measurement and Method Validation with workshop
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี – ภาคปฏิบัติ

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group A)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO /IEC 17025:2017 Uncertainty of measurement and Method Validation with workshop
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี – ภาคปฏิบัติ

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไทยพัฒนา เพรสพาร์ท จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :

  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor  
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไทยพัฒนา เพรสพาร์ท จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :

  IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement
  ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  IATF 16949:2016 Pre- Audit เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมิน
  Servillance ประจำปี
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)
  9  November  2018  @   SNN Tools & Dies Co., Ltd.

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
  (กลุ่มบริษัทในเครือของ C.C.S. Group)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Risk & Opportunities Management
  ข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยง & โอกาส สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่


  การฝึกอบรมหลักสูตร
            
  ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management
  การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/IEC 17025:2017  New Version)

  การฝึกอบรมหลักสูตร
            
  ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Implementation – New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO/IEC 17025:2017  New Version)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Application of QC 7 Tools and Why Why Analysis Technique
  เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติ QC 7 Tools และการวิเคราะห์ Why Why

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอ็มดีไอ ฮีททรีทเมนท์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Implementation Technique with Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)
  18-19   October   2018

  ขอขอบคุณ

  บริษัท อาโออิ เซอิระ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement
  (ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่)

  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor  
  (การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท เจ้าคุณ เกษตรพืชผล จำกัด

  (อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Understanding of new and changing requirements for laboratories
  ความเข้าใจในข้อกำหนดใหม่และข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group B)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Documentation writing technique
  เทคนิคการจัดทำระบบเอกสารสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  (Group A)
  (นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ระยอง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2017 Documentation writing technique
  เทคนิคการจัดทำระบบเอกสารสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โตเกียวคอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Requirement and problem solving process by 8D technique

  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท

  บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติก (สำหรับธุรกิจยานยนต์)

  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001:2015 New Version
  จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (SGS)
  เมื่อวันที่   8   October   2018

  การฝึกอบรมหลักสูตร

  ISO 9001:2015 Understanding of Organization context and Risk assessment
  ความเข้าใจต่อบริบทขององค์กรและการประเมินความเสี่ยง

  (โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015)

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท ไทย แอลฟา โพลีเมอร์ จำกัด
  ขอบข่าย : รีม้วนพลาสติก PET GAG

  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version
  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด / โกลบอลกรุ๊ป
  เมื่อวันที่    4   October   2018

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO/IEC 17025:2005  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO/IEC 17025:2017