บริษัท เดอะ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     The Quality Center (Thailand) Co., Ltd.

    

      บริการของ TQC (Thailand)

     1. ที่ปรึกษาจัดทำระบบ   (Consulting  Project)

     2. การจัดทำระบบเอกสาร  (Setup Document)

     3. ตรวจประเมินเบื้องต้น   (Pre-Assessment)
    

     4. ตรวจติดตามภายใน   (Internal Audit)


     5.
  ฝึกอบรมภายในองค์กร   (In-house Training)


     6.
  ฝึกอบรมภายนอกองค์กร   (Public Training)

     ตามมาตรฐานสากล  ดังนี้

     - IATF 16949:2016                                         (มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)

     - ISO/IEC 17025:2005                                   (มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ)

     - ISO 9001:2015                                            (มาตฐานระบบบริหารคุณภาพ)

     - ISO 14001:2015                                           (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

     - OHSAS/TIS 18001:2007                             (มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

     - Integrated Management System                 (มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ)    

     - Productivity and Quality Improvement      (การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ)

    
  ขอขอบคุณ
  บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  Automotive Core Tools Implementation Techniquewith Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)
  22-23    June    2017

  ขอขอบคุณ

  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ
  ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016
  วันที่
  5 :
  Documented information and Quality manual ,sale ,
  engineering , change control , purchasing and supplier control

  22   June   2017

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ทรานส์เทค อุตสาหกรรม จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ
  2 ของมาตรฐาน IATF 16949:2016

  ขอขอบคุณ

  บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด (โคราชสาขา 1)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor
  (Include Second – Party Auditor)
    New Version
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่ (รวมผู้ตรวจติดตามระดับ 2)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาโครงการปรับระบบ :
  ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016
  วันที่ : อบรม  I
  SO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation
  17  June  2017


  ขอขอบคุณ
   บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement  
  New Version
  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor  
  New Version

  ขอขอบคุณ

  บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ
  2 ของมาตรฐาน IATF 16949:2016
  13-14    June    2017


  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ
  ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016
  วันที่
  4 :
  ปรับเอกสาร HR /Maintenance /Calibration/tooling /Contingency plan
  12   June   2017

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไทย อุซุย จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Automotive Core Tools Technique (หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC & PCA, MSA)

  ขอขอบคุณ

  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :

  SPC & Process Capability Analysis2ndEdition

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008  
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  เมื่อวันที่    8   June   2016

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โนเบิ้ลอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO 14001:2015 Understanding of Requirement 
  New Version
  ISO 14001:2015 Internal Environmental Auditing Technique for Auditor
  New Version

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ทรานส์เทค อุตสาหกรรม จำกัด 
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่
  19 , 26  May  2017  &  2 , 6  June  2017

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โตโย อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  SPC & Process Capability Analysis2ndEdition

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  การจัดทำระบบ IATF 16949:2016 
  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version

  ขอขอบคุณ

  บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Automotive Core Tools Technique (หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC & PCA, MSA)

  ขอขอบคุณ

  บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด (โคราชสาขา 1)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่
  29-30   May  2017


  ขอขอบคุณ

  บริษัท แกรนด์ สตาร์ ไทย อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor
  (Include Second – Party Auditor)
    New Version
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่ (รวมผู้ตรวจติดตามระดับ 2)

  ขอขอบคุณ

  บริษัท แกรนด์ สตาร์ ไทย อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Risk and Opportunities
  การประเมินความเสี่ยงและโอกาส

  ขอขอบคุณ

  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ
  ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016
  วันที่
  3 :
  กำหนด Context , interested parties, CSRs , Risk assessment, corporate responsibility,
  internal audit , corrective and complaint , management review
  25   May   2017

  ขอขอบคุณ

  บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  
  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ
  2 ของมาตรฐาน IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ

  บริษัท โตโย อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Failure Mode and Effect Analysis  (FMEA) 4th Edition

  ขอขอบคุณ

  บริษัท แกรนด์ สตาร์ ไทย อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  
  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท
  Heihatsu (Thailand ) Co., Ltd. 
  ขอบข่าย : ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วน Snap Ring สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version
  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด / โกลบอลกรุ๊ป
  เมื่อวันที่    19    May    2017

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ
  2 ของมาตรฐาน IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  ISO 14001:2015 Understanding of Requirement 
  New Version
  ISO 14001:2015 Internal Environmental Auditing Technique for Auditor
  New Version


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่ง จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement  
  New Version
  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor  
  New Version
  16-17   May   2017


  ขอขอบคุณ

  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ
  ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016
  วันที่
  1, 2 : อบรม  I
  SO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอขอบคุณ

  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :

  Production Part Approval Process (PPAP) 4thEdition

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement 
  New Version   (รุ่นที่ 2)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
   :
  Application of QC 7 Tools for IATF 16949:2016
  การประยุกต์ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ QC 7 Tools สำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์


  ขอขอบคุณ

  บริษัทจี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Proactive Leadership @ Work   (ภาวะผู้นำเชิงรุก)
  6    May   2017

  ขอขอบคุณ

  บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Failure Mode and Effect Analysis  (FMEA) 4th Edition

  ขอขอบคุณ
  บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ

  บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor   New Version


  ขอขอบคุณ

  บริษัท เซอร์เทคคาริย่า (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ 2 ของมาตรฐาน IATF 16949:2016

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor

  (Include Second – Party Auditor)
    New Version
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่ (รวมผู้ตรวจติดตามระดับ 2)
   
  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016

  New/Modified Requirements and Internal Auditor Technique with workshop
   
  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท
   
  Wako Sangyo (Thailand) Co., Ltd.
  ขอบข่าย :
  ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/TS 16949:2009
  จากบริษัท
  United Registrar of Systems (Thailand) Limited
  เมื่อวันที่
     26    April   2017


  ขอขอบคุณ

  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  Failure Mode and Effect Analysis  (FMEA) 4th Edition

  ขอขอบคุณ

  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  Advanced Product Quality Planning (APQP) & Control Plan

  ขอขอบคุณ

  บริษัท เซอร์เทคคาริย่า (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015
   

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซัง อิน อีเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ  ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004
  สู่เวอร์ชั่นใหม่
  ISO 9001:2015
    &  ISO 14001:2015

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ  ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004
  สู่เวอร์ชั่นใหม่
  ISO 9001:2015
    &  ISO 14001:2015

  ขอขอบคุณ

  บริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทย โฮ เชง แพ็คกิ้ง จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก แวคคั่มพลาสติก พลาสติกขึ้นรูป
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 14001:2015  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
     New Version


  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation

  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)

  ขอขอบคุณบริษัท
  Tokyo Coil Engineer (Thailand) Co., Ltd.
  Scope : Power Inductor SHP0735P Series
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  IATF 16949:2016 
  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  Measurement System Analysis (MSA)4thEdition
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์
  New Version)

  ขอขอบคุณ

  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  Scope : Manufacturing of plastic tube and fitting
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
     New Version

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ
  2 ของมาตรฐาน IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ
  บริษัทจี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Basic Leadership for Success  (ภาวะผู้นำขั้นพื้นฐาน)
  25    March   2017

  ขอขอบคุณ

  บริษัท โนเบิ้ลอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor   New Version

  ขอขอบคุณ

  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  SPC & Process Capability Analysis2ndEdition
  (โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบ IATF 16949:2016  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version
  )

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement
  18   March   2017

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement  
  New Version

  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท
  Tsurumaru Logistics (Thailand) Co., Ltd.
  ขอบข่าย :
  บริการขนส่งสินค้า
  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version
  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด / โกลบอลกรุ๊ป
  เมื่อวันที่   
  14    March    2017

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  วันที่ 4 : ตรวจเอกสารหลังการแก้ไขเพื่อขึ้นทะเบียนประกาศใช้ ISO 9001:2015

  14   March    2017

  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท
  Thai Betong Co., Ltd.
  ขอบข่าย :
  กระบวนการผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรง สำหรับรางรถไฟ
  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version
  จากบริษัท จีจีเอ็ม จำกัด / โกลบอลกรุ๊ป
  เมื่อวันที่  
  14   March    2017

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor

  (Include Second – Party Auditor)
    New Version
  การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่ (รวมผู้ตรวจติดตามระดับ 2)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
  :
  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  
  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ

  บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  วันที่ 3 : ทบทวนวัตถุประสงค์คุณภาพและแผนดำเนินงาน ,
  ทบทวน Management Review และคู่มือคุณภาพ

  3   March    2017

  ขอขอบคุณ

  บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์ปูนขาว จำกัด
  ขอบข่าย : ผลิตปูนขาว
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  วันที่ 6 ,7 :
  อบรม ISO 9001:2015 Internal Audit and CAR/PAR Writing Method Technique